S.VALENTINO - MyShips
2007 - Old F/B S. VALENTINO converted to mini cruiseship.

2007 - Old F/B S. VALENTINO converted to mini cruiseship.

SanValentino2007Sorrento