AYHAN BAYRAKTAR - MyShips
2009 - M/S AYHAN BAYRAKTAR crossing the Strait of Messina.

2009 - M/S AYHAN BAYRAKTAR crossing the Strait of Messina.

AyhanBayraktar2009StrettoMessina01x