FLYING DOLPHIN XV - MyShips
2008 - HSC FLYING DOLPHIN XV departing from Piraeus.

2008 - HSC FLYING DOLPHIN XV departing from Piraeus.

FlyingDolphin2008Pireo02bx