FLYING DOLPHIN IV - MyShips
2008 - HSC FLYING DOLPHIN IV moored in Piraeus.

2008 - HSC FLYING DOLPHIN IV moored in Piraeus.

FlyingDolphin2008Pireo